POLITYKA PRYWATNOŚCI strony internetowej https://szytenalape.pl/ (dalej „Polityka prywatności”). 

Witaj w naszym Sklepie szytenalape.pl : ) 

Z pewnością słyszałeś o RODO, czyli o Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), które obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

RODO nakłada na administratorów danych osobowych liczne obowiązki informacyjne, dlatego w naszej Polityce Prywatności znajdziesz informacje o tym kto w naszym sklepie administruje Twoimi danymi osobowymi, w jakim celu, zakresie i jak długo będą one przetwarzane. Poza tym dowiesz się komu i na jakich zasadach możemy przekazać Twoje dane oraz jakie posiadasz prawa w związku z ich przetwarzaniem. 

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 RODO wyjaśniamy:

I. Czym jest Polityka Prywatności? 

1. Niniejszy dokument zawiera zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, które stosujemy w Sklepie. Dokument ma charakter wyłącznie informacyjny – nie stanowi źródła obowiązków dla Użytkowników Strony.

2. Polityka Prywatności reguluje zasady przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników Strony, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania Danych Osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą. Polityka zawiera również informacje na temat Plików Cookie, które są wykorzystywane przez Stronę.

II. Znaczenie podstawowych definicji

Użyte w niniejszej Polityce Prywatności pojęcia mają następujące znaczenie:

1. Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, np. imię i nazwisko, osobisty  adres e-mail, prywatny numer telefonu;

2. Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych, które polega na wykorzystaniu Danych Osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się (art.4 pkt 4 RODO);

3. Polityka Prywatności – niniejszy dokument;

4. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem: https://szytenalape.pl/;

5. Sklep / Administrator Danych Osobowych / Administrator – Emilian Trębski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą  „Emilian Trębski” z siedzibą w miejscowości Krężce (ul. Główna 23, 96-124 Krężce), NIP: 8361813964, REGON: 365430812, adres do korespondencji: ul. Ogrodowa 25, 96-100 Skierniewice, adres e-mail: kontakt@szytenalape.pl, tel. +48 696 311 812, właściciel strony internetowej: https://szytenalape.pl/;

6. Użytkownik / Podmiot danych – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Strony;

7. Klient – Użytkownik, który zakupił produkt w Sklepie;

8. Logi Serwera – chronologiczny zapis zawierający informacje o zdarzeniach i działaniach dotyczących Strony, obejmujący m.in.: względny lub bezwzględny czas zdarzenia (np. data i godzina), rodzaj zdarzenia, User Agent String, nazwę Użytkownika, nazwę programu, adres IP, kwalifikację zdarzeń;

9. User Agent String – identyfikator przeglądarki internetowej;

10. Pliki Cookie / Cookie – niewielkie pliki zapisywane w pamięci urządzenia elektronicznego w celu umożliwienia korzystania z wszystkich funkcjonalności Strony, wykorzystywane przez Stronę;

11. Usługa Elektroniczna – usługa elektroniczna w rozumieniu art. 2 pkt 4 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dostępna na Stronie, m.in. formularz kontaktowy, formularz newslettera, formularz rejestracji, formularz logowania;

12. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. Nr 119);

13. KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);

14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2020 poz. 344);

15. Ustawa o Ochronie Danych Osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781).

III. Kto jest Administratorem Twoich Danych Osobowych?

1. Administratorem Danych Osobowych, które są przetwarzane za pośrednictwem Strony jest właściciel Sklepu szytenalape.pl .

2. Administrator Danych Osobowych oświadcza, że przestrzega wszelkich wymaganych zasad ochrony Danych Osobowych i danych informatycznych, jakie są przewidziane między innymi w Ustawie o ochronie Danych Osobowych oraz RODO.

IV. Czy Administrator powołał  Inspektora Ochrony Danych? 

1. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych. 

2. W przypadku pytań z zakresu ochrony Danych Osobowych należy skontaktować się z Administratorem:

1) na adres do korespondencji: ul. Ogrodowa 25, 96-100 Skierniewice,

2) na adres poczty elektronicznej: kontakt@szytenalape.pl;

3) pod numerem tel.: +48 696 311 812. 

V. W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo Twoich Danych Osobowych?   

1. Wszelkie dane dotyczące Użytkownika przesyłane są z użyciem protokołu szyfrowanego HTTPS. 

2. Dane zapisane w Logach Serwera nie są kojarzone z konkretną osobą i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administracji, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

3. Stosowane przez Sklep systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony Danych Osobowych. Użytkownik jednakże powinien być świadomy, że korzystanie ze Strony wymaga połączenia z Internetem, co wiąże się ze wzrostem wystąpienia ryzyka zarażenia plików przez złośliwe oprogramowania, narażenia na łamanie zabezpieczeń lub łowienie haseł. 

VI. W jaki sposób przetwarzamy Twoje Dane Osobowe?

1. Sklep przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Stronę i Profile.

2. Sklep nie zabiega o identyfikację Użytkowników, którzy tylko przeglądają Stronę. Gromadzone w dziennikach Logów dane są wykorzystywane do celów administrowania Stroną, śledzenia trybu działania serwera, wykrycia nieprawidłowości w systemie i prób włamania do niego, tworzenia statystyk serwera (monitoring wykorzystanych zasobów serwerowych).

3. Administrator przetwarza dane Użytkowników:

1) będących Klientami Sklepu,

2) osób aktywnych na Stronie

– takie, jak: imię, nazwisko, ulica i nr domu/mieszkania/siedziby firmy, miasto (dane potrzebne do doręczenia lub odbioru zamówienia); dane do wystawienia faktury, w tym NIP; adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu; adres IP, lokalizacja, User Agent String oraz pozostałe dobrowolnie przekazane informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania żyjącej osoby fizycznej, których przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

VII. W jakich celach przetwarzamy Twoje Dane Osobowe? 

1. Zebrane Dane Osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

1) udzielenia odpowiedzi na wiadomości przesłane na e-mail Administratora lub za pośrednictwem formularza elektronicznego na Stronie;

2) obsługi wizyty Użytkownika na Stronie;

3) wykonania połączenia telefonicznego na zgłoszenie Użytkownika;

4) przygotowania oferty;

5) realizacji zamówienia;

6) zawarcia i zrealizowania umowy sprzedaży;

7) świadczenia Usług Elektronicznych;

8) subskrypcji newslettera;

9) wystawienia dokumentów księgowych w tym faktury;

10) spełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO;

11) rozpatrzenia reklamacji, sprzeciwu lub wniosku;

12) przyjęcia odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży;

3) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

4) zaspokojenia prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

2. Przykłady przetwarzanych danych z określeniem celu przetwarzania:

Dana Osobowa Cel przetwarzania

NIP

imię i nazwisko wystawienie faktury VAT, wywiązanie się przez Administratora z obowiązków podatkowych, zawarcie umowy, wysyłka zamówienia

adres e-mail udzielenie odpowiedzi na zapytanie, dostarczenie oferty, wysłanie faktury, poinformowanie o statusie zamówienia

nazwa i numer ulicy oraz miejscowość wysyłka zamówienia

numer telefonu odebranie zamówienia w uzgodnionym z kurierem czasie lub odebrania paczki z paczkomatu

VIII. Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje Dane Osobowe?

Administrator przetwarza Dane Osobowe na podstawie:

1) art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać Dane Osobowe na podstawie zgody, np. w celu:

a. udzielenia odpowiedzi na pytania wysłane na dane teleadresowe Sklepu,

b. kontaktu na prośbę Użytkownika przy użyciu telekomunikacyjnego urządzenia końcowego,

c. dostarczania zamówionych ofert;

2) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeżeli Dane Osobowe są konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, np. wykonanie umowy sprzedaży lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

3) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, kiedy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony Danych Osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem, np.:

a. analiza aktywności Użytkowników na Stronie, w celu poprawienia jakości działania Strony,

b. badanie satysfakcji Klienta,

c. odpowiedź na otrzymane zapytania;

4) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać Dane Osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np.: 

a. wystawienia faktury;

b. wypełnienia obowiązków nałożonych przez RODO, w szczególności poprzez tworzenie rejestrów i ewidencji, np. rejestru Klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO.

IX. Kiedy udzielasz zgody na przetwarzanie Danych Osobowych? 

1. Niektóre rodzaje przetwarzania Danych Osobowych mogą nie wymagać zgody, jednakże Użytkownik ma prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu.

2. Zgoda na przetwarzanie Danych Osobowych, na zasadach określonych w niniejszej Polityce Prywatności, może zostać wyrażona np. poprzez wysłanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie Danych Osobowych dla celów marketingu bezpośredniego np. zamówienia wysyłki newslettera.

X. Komu udostępniamy Twoje Dane Osobowe?

1. Dane Osobowe udostępniamy:

1) dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania umożliwiające działanie lub prowadzenie Sklepu np. firmie kurierskiej;

2) podmiotom publicznym lub prywatnym na ich żądanie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Administrator udostępnia zebrane Dane Osobowe podmiotowi wskazanemu w ust. 1 w punkcie 1 powyżej jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych, o którym Podmiot danych został poinformowany.

3. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne gwarantujące bezpieczeństwo zgromadzonych Danych Osobowych, uniemożliwiające dostęp do danych Użytkowników przez osoby trzecie.

XI. Czy dochodzi do transferu Twoich Danych Osobowych do krajów trzecich?

1. Sklep, co do zasady nie przekazuje zebranych Danych Osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, jednak transfer Danych Osobowych do państwa trzeciego może mieć miejsce w związku z korzystaniem przez Administratora z infrastruktury informatycznej, która jest ulokowana w takim państwie, np.  Google LLC lub Microsoft Corporation.

2. Do każdej operacji związanej z przekazaniem Danych Osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, Administrator stosuje aktualne zalecenia oraz przepisy uchwalone przez instytucje i organy Unii Europejskiej.

3. Dokładne informacje na temat zasad przetwarzania Danych Osobowych przez:

1) Google LLC znajdują się pod adresem: https://policies.google.com/privacy;

2) Microsoft Corporation znajdują się pod adresem: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacy. 

4. Pamiętaj, że posiadasz prawo do uzyskania kopii Danych Osobowych przekazanych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Instrukcje dot. uzyskania kopii z portali, których bazy danych znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym znajdziesz poniżej: 

1) Facebook – https://www.facebook.com/help/212802592074644,

2) Google – https://support.google.com/accounts/answer/3024190?hl=pl.

XII. Jakie posiadasz uprawnienia na gruncie RODO?

1. Masz prawo do żądania:

1) dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO) – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza Twoje Dane Osobowe; jeżeli Dane są przetwarzane, to masz prawo do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach Danych Osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub kryteriach ich ustalania, o prawie żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych przysługujących osobie której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

2) sprostowania (poprawienia) danych (art. 16 RODO) – żądania sprostowania dotyczących Twoich Danych Osobowych, które są nieprawidłowe, nieaktualne lub uzupełnienia niekompletnych danych;

3) usunięcia danych (art. 17 RODO) – żądania usunięcia Twoich Danych Osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania;

4) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) – w przypadku, gdy:

a) kwestionujesz prawidłowość swoich Danych Osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych Danych,

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

c) Administrator nie potrzebuje już Twoich Danych, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

d) wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw z Twojego sprzeciwu osoby;

5) przeniesienia danych (art. 20 RODO) – otrzymania Danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Danych Osobowych, które dostarczyłeś/łaś Administratorowi, oraz żądania przesłania tych Danych innemu administratorowi, jeżeli Dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub umowy z Tobą zawartej oraz jeżeli Dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany;

6) sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO) – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  Twoich Danych Osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, w tym wobec Profilowania; wówczas Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną Twoje interesy będą ważniejsze od interesów Administratora, Administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania Twoich Danych w tych celach.

2. Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie zgody, posiadasz prawo do wycofania zgody. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

3. Zawsze możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. 

4. Administrator może odmówić zaprzestania przetwarzania Danych powołując się na:

1) istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania Danych, nadrzędnych wobec  Twoich interesów, praw i wolności;

2) istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Możesz również w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych do celów marketingowych. Sprzeciw nie wymaga uzasadnienia. Administrator po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestanie przetwarzania danych w celach marketingowych.

6. Aby skorzystać z uprawnień określonych wyżej, powinieneś skontaktować się z Administratorem.

7. Ponadto posiadasz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, z którym skontaktujesz się w następujący sposób: 

1) listownie: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://uodo.gov.pl/p/kontakt ;

3) telefonicznie: (22) 531 03 00.

XIII. Czy Profilujemy Twoje Dane Osobowe?

Administrator nie Profiluje Twoich Danych Osobowych. Definicję Profilowania znajdziesz w rozdziale II „Znaczenie podstawowych definicji”.

XIV. Kiedy można wycofać zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych? 

1. Każdy Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych.

2. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.

3. W celu wycofania zgody należy wysłać stosowne oświadczenie na dane teleadresowe Administratora.

4. Administrator może nie uwzględnić odwołania zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, jeżeli Dane są niezbędne:

1) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

2) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;

3) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego;

4) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych bądź do celów statystycznych;

5) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

XV. Przez jaki okres Administrator przechowuje Twoje Dane Osobowe?

1. Administrator przechowuje Dane Osobowe tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane i dopóki posiada do tego podstawę prawną. 

2. Twoje Dane Osobowe będą przechowywane:

1) przez okres 3 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do zakończenia obsługi, zamknięcia zlecenia lub powstania roszczenia (jeżeli przepisy szczególne nie przewidują krótszego terminu przedawnienia) – w odniesieniu do Danych Osobowych podmiotu, który jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43 1 KC, wiążących się z zawarciem i wykonaniem umowy o świadczenie usługi lub umowy zlecenie oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

2) przez okres 6 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do zakończenia obsługi, zamknięcia zlecenia lub powstania roszczenia (jeżeli przepisy szczególne nie przewidują krótszego terminu przedawnienia) – w odniesieniu do Danych Osobowych podmiotu, który nie jest przedsiębiorcą, wiążących się z zawarciem i wykonaniem umowy o świadczenie usługi lub umowy zlecenie oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; 

3) przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku – w odniesieniu do Danych Osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;

4) przez okres 3 miesięcy licząc od dnia wysłania odpowiedzi na zadane pytanie lub wyceny – w odniesieniu do Danych Osobowych, które zostały zebrane przy wycenie usługi lub zamówienia, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy.

3. Koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

4. Termin oznaczony w miesiącach kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – to w ostatnim dniu tego miesiąca.

5. Momentem zrealizowania obsługi lub zamknięcia zlecenia jest data wykonania umowy.

6. Dane Osobowe przetwarzane na podstawie zgody są usuwane niezwłocznie po jej wycofaniu, chyba że Administrator znalazł inną podstawę przetwarzania.

7. Dane Osobowe przetwarzane na podstawie zgody marketingowej są usuwane niezwłocznie, po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych do celów marketingowych.

XVI. Jakie Pliki Cookie wykorzystuje nasza Strona? W jakim celu stosujemy Pliki Cookie?

1. Strona wykorzystuje ciasteczka (ang. cookie), aby ułatwić Użytkownikom poruszanie się po Stronie oraz tworzyć statystyki odwiedzin. Pliki Cookie to niewielkie pliki zapisywane w pamięci urządzenia elektronicznego. Cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Strona wykorzystuje Pliki Cookie oraz inne dane do pomiaru zaangażowania Użytkowników i generowania analiz oraz statystyk na temat Strony, m.in. w celu:

1) uwierzytelnienia do identyfikacji zalogowanego Użytkownika, 

2) zapewnienia bezpieczeństwa podczas korzystania ze Strony,

3) polepszenia wydajności oraz funkcjonalności Strony.

3. Administrator może wykorzystywać następujące typy Plików Cookie:

1) zapewniające bezpieczeństwo – Cookie, które zapewniają bezpieczeństwo uwierzytelniania, zabezpieczenia przeciwko oszustwom i inne środki ochrony dla Użytkowników;

2) marketingowe – Cookie używane do śledzenia Użytkowników przez witryny. Celem jest pokazywanie bardziej dopasowanych treści reklamowych;

3) personalizujące – Cookie dotyczące dostosowania Strony pod Twoje wymagania. Mogą np. wyświetlić informacje o wybranych dla Ciebie produktach.

4. Poniżej przykładowe Pliki Cookie wykorzystywane przez Stronę:

1) PHPSESSID – Plik Cookie, który jest używany do identyfikowania sesji Użytkownika na stronie internetowej. Sesja jest mechanizmem umożliwiającym zachowanie stanu i informacji o Użytkowniku pomiędzy poszczególnymi żądaniami w trakcie jednej sesji połączenia. PHPSESSID przechowuje unikalny identyfikator sesji, który jest wymagany do przetwarzania żądań i odpowiedzi pomiędzy przeglądarką a serwerem. Te Pliki Cookie trwają tylko do momentu zamknięcia przeglądarki (czas ważności – do końca sesji);

2) PrestaShop-# – Plik Cookie, który przechowuje dane umożliwiające utrzymanie otwartej sesji Użytkownika. Zapisuje takie dane jak walutę, język, identyfikator klienta i inne informacje niezbędne do prawidłowego działania Sklepu (480 godzin);

3) _x13eucookie – zapamiętuje preferencje dotyczące Plików Cookie (365 dni).

5. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Pliki Cookie oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

6. Przeglądarka internetowa Użytkownika domyślnie dopuszcza wykorzystywanie Cookie w Jego urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie na Stronie należy wyrazić zgodę na użycie Cookie. 

7. Użytkownik może samodzielnie zarządzać Cookie, w tym usunąć i zablokować te pliki w dowolnym czasie. 

8. W celu odrzucenia Cookie, należy wybrać w przeglądarce opcję ich odrzucania. Należy zapamiętać, że wybór tej opcji spowoduje, iż niektóre funkcje Strony mogą nie działać poprawnie. 

9. Przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie Plików Cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika, który może zindywidualizować swoje ustawienia dotyczące Cookie w opcjach przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych Cookie. 

10. Szczegółowe informacje na temat Plików Cookie oraz innych danych witryny dostępne są w panelu pomocy oraz w ustawieniach danej przeglądarki internetowej, przykładowo:

1) Chrome – przejdź do adresu: chrome://settings/Cookie ;

2) Opera – przejdź do adresu: opera://settings/Cookie;

3) Internet Explorer – przejdź do opcji: Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność > Ustawienia > Zaawansowane i zdecyduj, czy chcesz zaakceptować, zablokować lub wyświetlić monit o Plikach Cookie.

11. Zmiany ustawień Plików Cookie polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie np. dłuższego czasu ładowania podstron.

12. Pliki Cookie wykorzystywane przez Stronę mogą zawierać Dane Osobowe w postaci adresu IP, którego Administrator nie zapisuje i nie przechowuje.

13. Portale społecznościowe, do których odsyła Strona mogą używać innych Plików Cookie niż wymienione w niniejszej Polityce Prywatności.

14. Szczegółowe informacje o miejscu oraz czasie przechowania Plików Cookie znajdują się w panelu prywatności i bezpieczeństwa każdej przeglądarki. W Chrome lista wszystkich Plików Cookie wraz z danymi witryny jest dostępna pod adresem: chrome://settings/siteData .

XVII. Co jeszcze musisz wiedzieć?

1. W zakresie nieuregulowanym Polityką Prywatności wiążą powszechnie obowiązujące przepisy z zakresu ochrony Danych Osobowych oraz ochrony danych informacji.

2. Polityka Prywatności może zostać uzupełniona lub zaktualizowana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora, zwłaszcza w celu zapewnienia aktualnych i rzetelnych wiadomości dla Użytkowników Strony.

3. Wszelkie zmiany Polityki Prywatności zostaną zamieszczone na Stronie i zaczną obowiązywać po 7 (siedmiu) dniach od daty publikacji.

4. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie za pośrednictwem Strony oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk, jednak komercyjne wykorzystanie Polityki Prywatności podlega ochronie prawnej.

5. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 27.04.2023 r. i obowiązuje do dnia aktualizacji bądź uchylenia.

XVIII.   Pamiętaj, prawo zobowiązuje = nie kopiuję!  

Właścicielem wszystkich materialnych praw autorskich do wzorca niniejszej Polityki Prywatności jest Usługodawca Administratora, który dnia 27.04.2023 r. udzielił Administratorowi niewyłącznego i niezbywalnego prawa do wykorzystywania tej Polityki Prywatności do celów związanych z prowadzeniem działalności w sieci. Polityka Prywatności została stworzona w oparciu o stan prawny obowiązujący w dniu 27.04.2023 r. zgodnie z zasadami techniki prawodawczej. Usługodawca nie odpowiada za zmiany redakcyjne Polityki, po jej opublikowaniu na Stronie. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie wzorca niniejszej Polityki bez zgody Usługodawcy jest zabronione i może podlegać odpowiedzialności zarówno karnej jak i cywilnej.