REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO

szytenalape.pl

zwany dalej „Regulaminem Sprzedaży”

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Regulamin Sprzedaży normuje:

1) sposób zawierania Umowy Sprzedaży Produktu za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem: https://szytenalape.pl/ oraz przy użyciu środków porozumiewania się na odległość;

2) realizację zamówienia Produktu;

3) dostawę Produktu;

4) świadczenie Usług Elektronicznych; 

5) tryb odstąpienia od Umowy Sprzedaży;

6) postępowanie reklamacyjne;

7) prawa i obowiązki Stron Umowy Sprzedaży wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

2. Regulamin Sprzedaży jest wiążący dla wszystkich Kupujących i Użytkowników Strony.

3. Brak akceptacji Regulaminu Sprzedaży uniemożliwia dokonanie Zamówienia.

4. Sprzedawca zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/302 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzeń (WE) nr 2006/2004 oraz (UE) 2017/2394 i dyrektywy 2009/22/WE realizuje zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zamówienia składane przez Kupujących zamieszkałych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Unia Europejska oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein), a po uprzednim ustaleniu warunków dostawy także w innych krajach.

5. Dostawa Produktu jest dostępna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Składając Zamówienie inną drogą niż za pomocą Sklepu Internetowego, Kupujący oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Sprzedaży i w pełni go akceptuje.

§ 2. DEFINICJE 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Regulamin/Regulamin Sprzedaży – niniejszy regulamin;

2. Sprzedawca/Administrator Danych Osobowych – firma Emilian Trębski z siedzibą w miejscowości Krężce (ul. Główna 23, 96-124 Krężce), NIP: 8361813964, REGON: 365430812;

3. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zamówiła i dokonała płatności za Produkt;

4. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta  – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, do której stosujemy przepisy zawarte w rozdziałach 4, 5a i 5b Ustawy o prawach Konsumenta;

6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 KC, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

7. Użytkownik ¬– osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze  Strony;

8. Sklep Internetowy – miejsce sprzedaży Produktu przez Internet dostępne pod adresem: https://szytenalape.pl/;

9. Adres Pocztowy –  adres Sprzedawcy do doręczeń i do zwrotów: ul. Ogrodowa 25, 96-100 Skierniewice;

10. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem: https://szytenalape.pl/ umożliwiająca Użytkownikom i Kupującym korzystanie z jej zasobów, w szczególności ich przeglądanie oraz zakup Produktu;

11. E-mail – adres poczty elektronicznej do biura Sprzedawcy: kontakt@szytenalape.pl;

12. Usługa Elektroniczna – usługa elektroniczna dostępna w Sklepie Internetowym lub na Stronie, tj. Konto, Formularz Rejestracji, Formularz Kontaktowy, Formularz Zamówienia oraz usługa Newslettera;

13. Konto – zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Użytkownikowi, za pomocą którego Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Strony i zakupić Produkt dostępny na Stronie;

14. Rejestracja Użytkownika – czynność polegająca na podaniu przez Użytkownika  w Formularzu Rejestracji wymaganych danych, niezbędnych w celu założenia Konta i uzyskania dostępu do zasobów Strony udostępnianych wyłącznie Użytkownikowi; 

15. Formularz Rejestracji – formularz na nośniku elektronicznym dostępny na Stronie, umożliwiający założenie Konta;

16. Formularz Kontaktowy – formularz na nośniku elektronicznym dostępny na Stronie pod adresem: https://szytenalape.pl/kontakt , służący do kontaktu ze Sprzedawcą;

17. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu i zalogowania do Konta;

18. Umowa Sprzedaży/Umowa – umowa sprzedaży Produktu zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Strony;

19. Produkt – rzecz ruchoma dostępna do zakupu w Sklepie Internetowym, tj. artykuły dla zwierząt;

20. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, złożone za pośrednictwem Formularza Zamówienia określające: rodzaj i ilość Produktu, sposób zapłaty, zobowiązanie do zapłaty, sposób dostarczenia Produktu, miejsce wydania Produktu oraz dane Klienta;

21. Formularz Zamówienia – formularz na nośniku elektronicznym dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający złożenie Zamówienia za pomocą dodawania Produktu do elektronicznego koszyka oraz określający warunki Umowy Sprzedaży, w tym sposób dostawy i płatności;

22. Newsletter – nieodpłatna Usługa Elektroniczna, polegająca na dostarczaniu przez Sprzedawcę na podany przez Kupującego lub Użytkownika Strony adres e-mail wiadomości marketingowych oraz informacji handlowych o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym;

23. Dzień Roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przeznaczony na realizację Zamówienia (czas na skompletowanie, zapakowanie i przekazanie Produktu do doręczenia);

24. Dane Osobowe / Dane – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm. 17) ), zwanego dalej, RODO;

25. KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);

26. Ustawa o prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.);

27. Sprzedaż Konsumencka – sprzedaż dokonana między Konsumentami a Przedsiębiorcami, z zastrzeżeniem że wybrane przepisy dotyczące Konsumentów mają zastosowanie do Przedsiębiorców na prawach konsumenta. 

§ 3. DANE OSOBOWE

1. Administratorem Danych Osobowych Kupujących oraz Użytkowników Strony jest Emilian Trębski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą  „Emilian Trębski” z siedzibą w miejscowości Krężce, NIP: 8361813964, REGON: 365430812, adres do korespondencji: ul. Ogrodowa 25, 96-100 Skierniewice, adres e-mail: kontakt@szytenalape.pl, tel. +48 696 311 812, właściciel strony internetowej: https://szytenalape.pl/. 

2. Szczegółowe informacje na temat rodzaju przetwarzanych danych, celu przetwarzania, wyrażenia zgody na przetwarzanie, podstawy prawnej przetwarzania,  wycofania zgody na przetwarzanie, odbiorców danych osobowych, powierzenia przetwarzania, uprawnień podmiotów danych, okresu retencji danych – znajdują się w Polityce Prywatności, która jest dostępna na Stronie.

§ 4. WARUNKI TECHNICZNE

1. Do korzystania ze Strony i Sklepu Internetowego konieczne jest spełnienie przez Użytkownika oraz Kupującego następujących warunków technicznych:

1) sprawne urządzenie elektroniczne;

2) połączenie z siecią Internet;

3) graficzna przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookie; 

4) czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.

2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego nie wymaga uprzedniego zalogowania się do Konta.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z niespełnienia przez Kupującego wymogów technicznych opisanych w ust.1.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawną konfigurację urządzenia elektronicznego oraz poczty elektronicznej Kupującego.

§ 5. REJESTRACJA

1. W celu utworzenia Konta na Stronie Użytkownik jest zobowiązany dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

2. Zarejestrowanie na Stronie następuje po wypełnieniu Formularza Rejestracji.

3. Rejestracja polega na podaniu imienia i nazwiska, kontaktowego adresu e-mail, oraz ustaleniu indywidualnego Hasła.

4. W trakcie wypełniania Formularza Rejestracji Użytkownik ma możliwość zapoznania się z niniejszym Regulaminem Sprzedaży, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

5. W trakcie Rejestracji Użytkownik może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych zgodnie z Polityką Prywatności, w tym wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie Danych do celów związanych z realizacją usługi Newslettera, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na Formularzu Rejestracji. 

6. Po przesłaniu wypełnionego Formularza Rejestracji Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej link aktywacyjny, który Użytkownik musi kliknąć w celu potwierdzenia rejestracji oraz aktywacji Konta. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie bezpłatnej usługi prowadzenia Konta Użytkownika, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych.

7. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zrezygnować z korzystania z zasobów Strony poprzez usunięcie utworzonego przez siebie Konta. 

§ 6. UMOWA SPRZEDAŻY PRODUKTU

1. Kupujący może złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym przez 7  (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

2. Kupujący dokonuje wyboru Produktu zgodnie z wyświetloną ofertą Sklepu Internetowego.

3. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje z chwilą skutecznego złożenia Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia.

4. W Formularz Zamówienia Kupujący powinien wskazać:

1) ilość Produktu jaką zamierza nabyć,

2) adres dostawy,

3) sposób doręczenia, 

4) formę płatności, 

5) dane niezbędne do wystawienia faktury lub paragonu,

6) dodatkowe informacje dla Sprzedawcy.

5. Cena wskazana przy opisie Produktu jest ceną wiążącą. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy czym w odniesieniu do poszczególnego Kupującego, zmiana ceny nie może zostać dokonana po zakupie Produktu.

6. Cena za Produkt podana w elektronicznym koszyku Zamówienia jest ceną brutto, co oznacza, że Kupujący dokonuje opłaty we wskazanej kwocie, bez konieczności doliczania podatku VAT.

7. Łączna cena Zamówienia w tym koszt dostawy zostaje wskazana w podsumowaniu Zamówienia.

8. Wypełniając Formularz Zamówienia, Kupujący potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w Formularzu, zobowiązuje się do dokonania zapłaty za Produkt oraz oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu Sprzedaży i je akceptuje.

9. Sprzedawca po otrzymaniu Zamówienia wyśle na adres e-mail Kupującego potwierdzenie zakupu.

§ 7. NEWSLETTER

1. Za pośrednictwem Strony Kupujący lub Użytkownik (dalej: „Zamawiający”) może zamówić usługę Newslettera.

2. Z chwilą wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 

3. Umowę o usługę Newslettera mogą zawrzeć osoby, które podały adres e-mail, wyraziły zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w celach marketingowych, zaakceptowały niniejszy Regulamin oraz potwierdziły swój adres e-mail.

4. Rozwiązanie umowy o usługę Newslettera może nastąpić:

1) na żądanie Zamawiającego – np. poprzez wysłanie rezygnacji na adres e-mail: kontakt@szytenalape.pl lub poprzez kliknięcie w link z anulacją, znajdujący się na końcu każdego Newslettera;

2) w skutek rozwiązania umowy o usługę Newslettera.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zamknięcia usługi Newslettera z powodu podjęcia decyzji biznesowej skutkującej zamknięciem tej usługi.

6. Usługodawca zamknie usługę Newslettera za 14 dniowym poinformowaniem Zamawiającego o przyczynach zamknięcia, na podany przez Zamawiającego adres e-mail.

7. Informacje dotyczące zasad ochrony Danych Osobowych Zamawiającego znajdują się w dokumencie  Polityka Prywatność.

§ 8. METODY PŁATNOŚCI

1. Kupujący wybiera jedną z form płatności dostępnych w Sklepie Internetowym.

2. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby płatności:

1) opcja przejścia do płatności przy składaniu Zmówienia za pośrednictwem operatorów płatności elektronicznych;

2) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;

3) płatność gotówką lub kartą.

3. Termin płatności:

1) w przypadku wyboru przez Kupującego płatności za pośrednictwem operatorów płatności elektronicznych, Kupujący zostanie przekierowany na stronę internetową operatora płatności, którego wybrał w toku składania Zamówienia, gdzie powinien dokonać niezwłocznie płatności;

2) w przypadku wyboru przez Kupującego płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dokonania płatności niezwłocznie od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, nie później jednak niż do 3 (trzech) dni roboczych na rachunek bankowy o następującym numerze: 67 1020 4580 0000 1602 0411 6729. Dane do wpłaty: Emilian Trębski, ul. Główna 23, 96-124 Krężce;

3) w przypadku wyboru przez Kupującego płatności gotówką lub kartą, Kupujący powinien zapłacić za Produkt w dniu jego odbioru.

4. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem na rachunek Sprzedawcy, to powinien podać w tytule przelewu numer Zamówienia Produktu.

5. Sprzedawca wystawi dokument księgowy potwierdzający zakup do 24 h od momentu otrzymania płatności.

6. Faktura zostanie wystawiona wyłącznie na wniosek Kupującego, po otrzymaniu przez Sprzedawcę niezbędnych danych do jej wystawienia, np. imienia i nazwiska lub nazwy firmy, adresu zamieszkania lub siedziby firmy, nr PESEL lub NIP. 

7. W przypadku braku wniosku o wystawienie faktury Kupujący otrzyma paragon zakupu.

8. Kupujący akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na wystawienie oraz dostarczenie dokumentów księgowych, w tym faktury w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Kupującego w Formularzu Zamówienia.

§ 9. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Sprzedawca terminowo realizuje Zamówienia Kupujących według kolejności ich wpłynięcia.

2. Zamówienie jest przekazywane do realizacji, niezwłocznie po otrzymaniu płatności za Produkt. 

3. Czas realizacji Zamówienia dla danego Kupującego jest określony w podsumowaniu Zamówienia po wybraniu sposobu doręczenia Produktu.

4. Potencjalny termin realizacji Zamówienia na magazynie  trwa od 1 do 8 h, chyba że podczas składania Zamówienia jest podany inny czas realizacji. 

5. Po skompletowaniu Zamówienia na magazynie jest ono przekazywane dla przewoźnika.

6. Przybliżony czas dostawy Zamówienia to  od 1 do 3 Dni Roboczych. Termin dostarczenia Produktu może ulec wydłużeniu w zależności od wybranego przez Kupującego dostawcy.  

7. W przypadku braku możliwości zrealizowania Zamówienia we wskazanych w niniejszym paragrafie terminach, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego o nowym terminie skompletowania Zamówienia i jego dostawy.

§ 10. DOSTAWA

1. Dostawa Produktu jest dostępna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Dni Robocze. Niniejsze postanowienie dotyczy również Kupującego zamieszkałego lub mającego siedzibę firmy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Kupujący ma do wyboru następujące opcje dostawy: paczkomaty, kurier, odbiór osobisty pod adresem: ul. Ogrodowa 25, 96-100 Skierniewice.

3. Dostawa Produktu jest odpłatna.

4. Koszty dostawy Produktu dla Kupującego jest każdorazowo określony w podsumowaniu Zamówienia po wybraniu sposobu doręczenia Produktu. 

5. W przypadku zauważenia przez Kupującego  na zewnętrznym opakowaniu Produktu:

1) złamania,

2) porysowania,

3) stłuczenia,

4) przedziurawienia,

5) zamoczenia,

6) zabrudzenia,

7) rozdarcia,

8) wgniecenia,

9) braku w przesyłce

– Sprzedawca uprzejmie prosi o sprawdzenie Produktu w obecności przewoźnika, a w razie stwierdzenia szkody, prosi o spisanie protokołu uszkodzeń.

6.         Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu  przewoźnikowi przechodzą na Kupującego, który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

7. W razie przesłania Produktu do Kupującego za pośrednictwem przewoźnika, Kupujący nie będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, ma On obowiązek dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w szczególności sporządzić protokół uszkodzeń, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.

§ 11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ZA BRAK ZGODNOŚCI PRODUKTU Z UMOWĄ 

1. W razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży, Konsumentowi  oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługują uprawnienia określone w niniejszym rozdziale. Ilekroć w niniejszym rozdziale będzie mowa o Konsumencie, rozumie się przez niego Konsumenta oraz Przedsiębiorcę na prawach konsumenta.

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Produktu lub charakterem braku zgodności Produktu z Umową. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Produktu z Umową, jeżeli brak ten podstępnie zataił.

3. Produkt jest zgodny z Umową, jeżeli :

1) zgodne z Umową pozostają w szczególności jego:

a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność,

b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w momencie zawarcia Umowy i który Sprzedawca zaakceptował;

2) nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się Produktów tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

3) występuje w takiej ilości i ma takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Produktów tego rodzaju i których Konsument może zasadnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Produktu oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie nie mógł o nim wiedzieć,

b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane, z zachowaniem warunków i formy w jakiej publiczne zapewnienie zostało złożone lub w porównywalny sposób,

c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;

d) jest dostarczany z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;

4) jest takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy i odpowiada opisowi takiej próbki lub wzoru.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z Umową w zakresie, o którym mowa w ustępach powyżej, jeżeli Konsument najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z Umową określonych w ustępach powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.

5. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. 

6. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z Umową, wartość Produktu zgodnego z Umową, oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową.

7. Sprzedawca  dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, dla którego Kupujący go nabył. 

8. Konsument ma obowiązek udostępnić Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie. 

9. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty związane z dostarczeniem naprawionego lub wymienionego Produktu (np. koszty opłat pocztowych i przewozu) ponosi Sprzedawca.

10. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Produktu, który następnie został wymieniony.

11. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

1) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową zgodnie z ustępami powyżej,

2) Sprzedawca  nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową zgodnie z ustępami powyżej,

3) brak zgodności Produktu z Umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową;

4) brak zgodności Produktu z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez skorzystania ze środków ochrony określonych w ustępach powyżej;

5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

12. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Produktu zgodnego z Umową.

13. Sprzedawca zwraca Konsumentowi  kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

14. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Produktu  z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że niezgodność Produktu z Umową jest istotny.

15. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych na podstawie Umowy, Konsument może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych przez Konsumenta wraz z Produktami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z Umową.

16. W razie odstąpienia od Umowy, zastosowanie mają postanowienia rozdziału „Odstąpienie od Umowy Sprzedaży”.

17. Sprzedawca informuje, że jeśli pojawi się jakiś problem i Kupujący nie będzie zadowolony z Zamówienia, może skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedawcą na adres E-mail.

18. Informację o niezgodności zakupionego Produktu z Umową Sprzedaży można przesłać na następujące dane adresowe Sprzedawcy:

a) E-mail: kontakt@szytenalape.pl,

b) Adres Pocztowy: ul. Ogrodowa 25, 96-100  Skierniewice,

– z dopiskiem „reklamacja produktu”.

19. Konsument, w celu przyśpieszenia procesu rozpatrzenia reklamacji może skorzystać z formularza reklamacyjnego, który  stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu Sprzedaży.

20. Reklamacja jest rozpatrywana na warunkach i zasadach ujętych w rozdziale „Postępowanie reklamacyjne” .

21. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego – Przedsiębiorcy,  z tytułu rękojmi zostały określone w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym, lub w indywidualnej umowie zawartej między Sprzedawcą a Przedsiębiorcą.

§ 12. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Ilekroć w niniejszym rozdziale będzie mowa o Konsumencie, rozumie się przez niego Konsumenta oraz Przedsiębiorcę na prawach konsumenta.

2. Zgodnie z przepisami Ustawy o Prawach Konsumenta Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Jeżeli Konsument zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa podczas nieumówionej wizyty Sprzedawcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu Konsumenta albo wycieczki, zorganizowanej przez Sprzedawcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z Konsumentami, termin do odstąpienia od umowy wynosi 30 dni.

3. Kupujący, który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni za podaniem przyczyny.

4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się: 

1) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, jego partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu Produktu przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy. 

5. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 2 lub w ust. 3 wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem.

6. Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na piśmie i przesłać je na adres: ul. Ogrodowa 25, 96-100 Skierniewice lub na e-mail: kontakt@szytenalape.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone również w inny sposób.

7. Kupujący może skorzystać ze wzorów formularzy odstąpienia od Umowy, które stanowią załącznik nr 2 i nr 3 do niniejszego Regulaminu Sprzedaży.

8. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Kupującym, który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny. 

9. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Kupującemu otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży i stosownie poinformuje Kupującego o dalszym postępowaniu, w tym o sposobie zwrotu Produktu oraz w razie pytań udzieli na nie odpowiedzi.

10. Sprzedawca  niezwłocznie prześle Konsumentowi  na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego drogą elektroniczną, tj. za pośrednictwem adresu e-mail lub Strony.

11. Jeżeli Konsument odstąpi od Umowy, to Umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony wówczas z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły sobie nawzajem podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

12. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwróci Konsumentowi wszelkie otrzymane od Niego płatności, które zostały uiszczone na poczet ceny Produktu oraz za realizację Zamówienia.

13. Sprzedawca ma obowiązek zwrócić koszty doręczenia Produktu poniesione wcześniej przez Konsumenta, jeśli Konsument wybrał najtańszy możliwy sposób dostarczenia Produktu. Jeśli Konsument wybrał inny sposób dostarczenia Produktu niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę, to Sprzedawca zwraca koszty doręczenia mu zamówionego Produktu – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie Zamówienia.

14. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla Niego z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej.

15. Kupujący ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

16. Kupujący ponosi koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy. Sprzedawca nie odbiera kierowanych na Adres Pocztowy przesyłek odesłanych za pobraniem i nie ponosi kosztów związanych z takimi przesyłkami.

17. Produkt należy przesłać lub dostarczyć na Adres Pocztowy Sprzedawcy, tj. ul. Ogrodowa 25, 96-100 Skierniewice.

18. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt, to Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności, w tym kosztów dostarczenia Produktu aż do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu albo potwierdzenia jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

19. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Oznacza to, że Kupujący ma prawo ocenić i sprawdzić Produkt, ale tylko w taki sposób w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym (czyli sprawdzić jego kompletność i parametry techniczne). Kupujący nie może normalnie użytkować rzeczy w przeciwnym razie odstępując od Umowy Sprzedaży może zostać obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem jej wartości.

20. Sprzedawca informuje, że zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę  utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;

7) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;

8) zawartej w drodze aukcji publicznej;

9) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

10) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie otrzymania zgody utrwalone na papierze lub, za zgodą Konsumenta, na innym trwałym nośniku;

11) o świadczenie usług za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Konsument wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy a usługa została już w pełni wykonana za uprzednią wyraźną zgodą Konsumenta.

21. Sprzedawca informuje, że Kupujący ze względów ochrony zdrowia i higieny traci prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży artykułów spożywczych dla zwierząt po otwarciu opakowania. Jeśli zamówiony Produkt nie odpowiada umowie, to Kupujący może skorzystać z reklamacji na zasadach opisanych w rozdziale pn. „Postępowanie reklamacyjne”.

22.        Przepisów art. 38 ust. 1 pkt 1-3 i 5 Ustawy o prawach konsumenta nie stosuje się do umów zawieranych w podczas nieumówionej wizyty Sprzedawcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu Konsumenta albo podczas wycieczki zorganizowanej przez Sprzedawcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z Konsumentami.

§13. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. W przypadku problemów z korzystaniem z Usług Elektronicznych np. logowaniem do Konta lub Zamówieniem Produktu, Użytkownik/Kupujący powinien niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę o występujących problemach na adres E-mail.

2. W przypadku wystąpienia niezgodności Produktu z Umową lub wad Produktu, Kupujący może złożyć reklamację  na Adres Pocztowy lub adres E-mail. 

3. Kupujący powinien wysłać reklamację za potwierdzeniem odbioru lub w taki sposób aby mieć pewność, że reklamacja skutecznie dotarła do Sprzedawcy.

4. Reklamacja powinna zawierać dane Kupującego umożliwiające nawiązanie z Nim kontaktu, przykładowo: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres do korespondencji, e-mail, numer telefonu. Poza tym reklamacja powinna zawierać numer paragonu/faktury, datę zakupu i powód reklamacji.

5. Kupujący w celu przyśpieszenia procesu rozpatrzenia reklamacji może skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu Sprzedaży.

6. Reklamacje dotyczące Usług Elektronicznych lub niezgodności Produktu z Umową i wad Produktu będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w ciągu 14 dni roboczych od daty wpływu.

7. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia niezgodności lub wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

8. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który w ramach reklamacji wykonuje uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu z Umową, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Produkt na Adres Pocztowy. 

9. Sprzedawca podczas rozpatrywania reklamacji dotyczącej niezgodności Produktu z Umową, weźmie pod uwagę  postanowienia rozdziału „Odpowiedzialność Sprzedawcy za brak zgodności Produktu z Umową”.

§14. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Konsument ma możliwość skorzystania z:

1) pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń - szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://uokik.gov.pl  w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”;

2) pozasądowego dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, korzystając z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

2. Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia wniosku:

1) o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (szczegółowe informacje na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/);

2) w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (szczegółowe informacje na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę;

3) o pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

§15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Użytkownicy Strony i Kupujący mają obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

2. Regulamin wiąże od chwili jego zaakceptowania.

3. Regulamin jest przeznaczony wyłącznie do użytku Kupujących i Użytkowników Strony w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.  Posłużenie się Regulaminem do innych celów, zwłaszcza przez osoby trzecie jest zabronione. 

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, między innymi ze względu na: zmianę przepisów prawa; zmianę sposobu świadczenia Usług Elektronicznych; zmianę sposobów płatności i dostawy; zmianę polityki sprzedaży.

5. Zmiany dokonane w Regulaminie wiążą Kupujących i Użytkowników pod warunkiem, że mogli się z nimi zapoznać. Zmiany wchodzą w życie w ciągu 7 (siedmiu) dni  roboczych od dnia ich opublikowania na Stronie.

6. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu Sprzedaży są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia.

7. Sprzedawca  zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia Strony na czas nieokreślony celem jej modernizacji lub naprawy, o czym Kupujący/Użytkownik zostanie publicznie poinformowany z zachowaniem minimum 3 dniowego terminu przed rozpoczęciem prac.

8. Wszelkie spory między Kupującym/Użytkownikiem a Sprzedawcą rozpoznaje – w przypadku, gdy Kupujący/Użytkownik nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta – sąd wyłącznie właściwy dla stałego miejsca wykonywania działalności przez Sprzedawcę.

9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Sprzedaży zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawach konsumenta.

10. Polityka Prywatności, wzory formularzy odstąpienia od Umowy i wzór formularza reklamacyjnego stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.

11. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

12. Kupujący lub Użytkownicy Strony mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu Sprzedaży w każdym czasie za pośrednictwem Strony oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk, jednak komercyjne wykorzystanie Regulaminu podlega ochronie prawnej.

13. Niniejszy Regulamin Sprzedaży wchodzi w życie z dniem 27.04.2023 r. 

§16. PRAWO ZOBOWIĄZUJE = NIE KOPIUJĘ! 

Właścicielem wszystkich materialnych praw autorskich do wzorca niniejszego Regulaminu Sprzedaży jest Usługodawca Sprzedawcy, który dnia 27.04.2023 r. udzielił Sprzedawcy niewyłącznego i niezbywalnego prawa do wykorzystywania tego Regulaminu Sprzedaży do celów związanych z własną działalnością handlową w Internecie. Regulamin został stworzony w oparciu o stan prawny obowiązujący w dniu 27.04.2023 r. zgodnie z zasadami techniki prawodawczej. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie wzorca niniejszego Regulaminu Sprzedaży bez zgody Właściciela jest zabronione i może podlegać odpowiedzialności zarówno karnej jak i cywilnej. Właściciel nie odpowiada za ewentualne zmiany w jednostkach redakcyjnych Regulaminu, które powstaną po jego opublikowaniu na stronie: https://szytenalape.pl/.

Formularz odstąpienia konsumenta

Formularz odstąpienia przedsiębiorcy na prawach konsumenta

Formularz reklamacyjny